אודות מרכנתיל

פרסומים לציבור : חדר עיתונות של מרכנתיל

הודעות מלשכת דובר הבנק

פברואר 2018

הרווח הנקי של הבנק בשנת 2017 הסתכם ב- 220 מיליון ש"ח (בהשוואה ל- 193 מיליון ש"ח אשתקד), התשואה על ההון הסתכמה בשיעור של 9.4% (בהשוואה ל- 8.9% אשתקד) ויחס היעילות הסתכם ב- 66% (בהשוואה ל- 71% אשתקד).

PDF להודעה המלאה לחצו כאן

אוגוסט 2017

הרווח הנקי של הבנק עלה ברבעון השני של שנת 2017 בשיעור של כ- 20.0% לעומת התקופה המקבילה אשתקד והסתכם בסך של 54 מיליון ש"ח.
התשואה על ההון הסתכמה ברבעון השני של שנת 2017 בשיעור של 9.6%, לעומת תשואה בשיעור של 8.7% בתקופה המקבילה אשתקד.

PDF להודעה המלאה

 

מאי 2017

הרווח הנקי של הבנק הסתכם ברבעון הראשון של שנת 2017 ב- 41 מיליון ש"ח .

והתשואה על ההון הסתכמה בשיעור של 7.5% בתקופה המקבילה אשתקד הסתכם הרווח הנקי ב- 45 מיליון ש"ח והתשואה על ההון הסתכמה ב- 8.8%

PDF להודעה המלאה

פברואר 2017

הרווח הנקי של הבנק בשנת 2016 הסתכם בכ- 193 מיליון ש"ח והתשואה על ההון הסתכמה בשיעור של כ- 8.9%.
בנטרול השפעות חד פעמיות הנובעות מהשלכות יישום תוכנית התייעלות ומשינויים בחוקי המס, הסתכם הרווח הנקי בכ- 221 מיליון ש"ח והתשואה על ההון הסתכמה בכ- 10.2%.
בשנת 2015 הסתכם הרווח הנקי השנתי של הבנק ב- 210 מיליון ש"ח והתשואה על ההון הסתכמה ב- 10.4% (הרווח הנקי אשתקד הושפע לחיוב מקיטון חד פעמי בהוצאות השכר, שתרם לרווח כ- 18 מיליון ש"ח).
התוצאות הכספיות משקפות צמיחה בשיעור של כ- 8% באשראי לציבור לסך של כ- 22 מיליארד ש"ח, המתבטאת בעליה בשיעור של 7% בהכנסות הריבית לעומת שנת 2015 , לסך של כ 934- מיליון ש"ח.
 

נובמבר 2016

הרווח הנקי של הבנק עלה ברבעון השלישי בשיעור של כ- 25% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, לסך של 60 מיליון ש"ח המהווה תשואה על ההון בשיעור של
11.4% , לעומת תשואה בשיעור של 9.6% בתקופה המקבילה אשתקד.
הרווח הנקי של הבנק בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2016 הסתכם ב- 150 מיליון ש"ח לעומת רווח נקי בסך של 189 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד
(הרווח בתקופה המקבילה אשתקד הושפע לחיוב מהכנסות חד פעמיות בסך של כ- 63 מיליון ש"ח, הנובעות מחתימת הסכם שכר חדש, וממכירת מבנים).

 להודעה המלאה

אוגוסט 2016

הרווח הנקי של הבנק הסתכם במחצית הראשונה של שנת 2016 ב- 90 מיליון ש"ח והתשואה על ההון הסתכמה בשיעור של 8.6%. בניטרול השפעות מס חד פעמיות הסתכם הרווח הנקי ב- 98 מיליון ש"ח והתשואה על ההון הסתכמה ב- 9.4%.
בתקופה המקבילה אשתקד הסתכם הרווח הנקי ב- 141 מיליון ש"ח והתשואה על ההון הסתכמה ב- 14.9% (הרווח בתקופה המקבילה אשתקד הושפע לחיוב מהכנסה חד פעמית בסך 30 מיליון ש"ח,  שנבעה מחתימת הסכם שכר חדש).

 להודעה המלאה

 

מאי 2016

הרווח הנקי של הבנק הסתכם ברבעון הראשון של שנת 2016 ב- 45 מיליון ש"ח והתשואה על ההון הסתכמה בשיעור של 8.8%. בנטרול השפעות מס חד פעמיות הסתכם הרווח הנקי ב 53 מיליון ש"ח והתשואה על ההון הסתכמה ב 10.4%. בתקופה המקבילה אשתקד הסתכם הרווח הנקי ב 88 מיליון ש"ח והתשואה על ההון הסתכמה ב 19.4% (הרווח בתקופה המקבילה אשתקד הושפע לחיוב מהכנסה חד פעמית בסך 30 מיליון ש"ח, שנבעה מחתימת הסכם שכר חדש).

 להודעה המלאה

פברואר 2016

הרווח הנקי של הבנק בשנת 2015 הסתכם ב-210 מיליון ש"ח, ומהווה תשואה על ההון בשיעור של 10.4%, לעומת רווח נקי בסך 147 מ' ש"ח ותשואה על ההון בשיעור של 7.8% אשתקד. היחס התפעולי הסתכם ב- 67.2%, לעומת 78.0% בשנת 2014. 

 להודעה המלאה

נובמבר 2015

הרווח הנקי בתקופת הדוח - 189 מיליון ש"ח לעומת 115 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
התשואה על ההון בתקופת הדוח - 12.8% לעומת 8.3% בתקופה המקבילה אשתקד.

להודעה המלאה
 

אוגוסט 2015

הרווח הנקי בתקופת הדוח 141 מיליון ש"ח לעומת 84 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
התשואה על ההון בתקופת הדוח - 14.9% לעומת 9.2% בתקופה המקבילה אשתקד.

 להודעה המלאה

מאי 2015

הרווח הנקי בתקופת הדוח - 88 מיליון ש"ח לעומת 48 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
התשואה על ההון בתקופת הדוח - 19.3% לעומת 10.6% בתקופה המקבילה אשתקד.

 להודעה המלאה

פברואר 2015

הרווח הנקי של הבנק לשנת 2014 הסתכם ב- 157 מיליון ש"ח, המהווה תשואה על ההון בשיעור של 7.9%.
בנטרול השפעות הנובעות מרישום הפרשות בגין תוכנית פרישה מרצון, ויישום כללי חשבונאות חדשים, הסתכם הרווח הנקי של הבנק בשנת 2014 בכ- 191 מיליון ש"ח (לעומת 182 מיליון ש"ח אשתקד) והתשואה על ההון הסתכמה בכ- 9.7%.

 להודעה המלאה

נובמבר 2014

הרווח הנקי של בנק מרכנתיל דיסקונט הסתכם ברבעון השלישי של שנת 2014 ב- 34 מיליון ש"ח והתשואה על ההון הסתכמה בשיעור של 7.0%. בנטרול השפעת הפרשות לתשלום פיצויי פרישה מוגדלים בסך של 33 מיליון ש"ח בגין תכנית פרישה מרצון, הסתכם הרווח הנקי ברבעון השלישי בכ- 54 מילון ש"ח (לעומת 35 מיליון אשתקד, המהווה עליה בשיעור של כ- 54%) והתשואה על ההון הסתכמה בכ- 11.1% (לעומת 7.7% ברבעון המקביל אשתקד).

 להודעה המלאה

אוגוסט 2014

הרווח הנקי של בנק מרכנתיל דיסקונט הסתכם במחצית הראשונה של שנת 2014 ב- 95 מיליון ש"ח. התשואה על ההון הסתכמה בשיעור של 10.0%. בנטרול השפעת תקני חשבונאות חדשים תוצאות הבנק הסתכמו בכ- 104 מיליון ש"ח (לעומת 101 מיליון ש"ח אשתקד) והתשואה על ההון הסתכמה בכ- 11.0% (בדומה לאשתקד).

 להודעה המלאה

מאי 2014

הרווח הנקי של בנק מרכנתיל דיסקונט הסתכם ברבעון הראשון של שנת 2014 ב- 51 מיליון ש"ח.
התשואה על ההון הסתכמה בשיעור של 10.9%.
בנטרול השפעת תקני חשבונאות חדשים, הסתכם הרווח הנקי של הבנק בכ- 57 מיליון ש"ח והתשואה על ההון הסתכמה בכ- 12.2% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, בה הסתכם הרווח הנקי ב- 53 מיליון ש"ח והתשואה על ההון הסתכמה ב- 11.6%.

 להודעה המלאה

פברואר 2014

 בנק מרכנתיל מדווח על צמיחה בשיעור 4.9% בהכנסותיו לסך של כ 1.2 מיליארד ש"ח.
 הרווח הנקי של הבנק לשנת 2013 הסתכם בכ- 182 מיליון ש"ח, המהווה תשואה על ההון בשיעור של 9.7%.

 להודעה המלאה

נובמבר 2013

הרווח הנקי של בנק מרכנתיל דיסקונט גדל בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2013 בכ 6% והסתכם ב 136 מיליון ש"ח.
התשואה על ההון הסתכמה ב 9.8%, ויחס הון "הליבה" הסתכם ב 10.4%.

 להודעה המלאה