חיסכון והשקעות

חידוש פיקדונות מט"י ומט"ח

הגבלת מספר החידושים האוטומטיים בפיקדונות מתחדשים

הרינו להודיעכם כי לאור ההוראות החדשות של בנק ישראל, החל מחודש יולי 2014, הוגבלו מספר החידושים האוטומטיים בפיקדונות מתחדשים, באופן שיפורט להלן.

הגבלת החידושים תחול גם על פקדונות קיימים, בכפוף להוראות בנק ישראל ולשיקול דעת הבנק.
הבנק יהיה רשאי להימנע מחידוש הפיקדון אם במועד החידוש לא יהיו נהוגים בבנק פיקדונות מאותו סוג, או מחמת מדיניותו של הבנק כפי שתהיה באותה עת.

ניתן להתעדכן במספר החידושים המרבי לכל פיקדון באמצעות שאילתת פרוט הפקדות, שבה יוצג מספר החידושים שנותרו לכל הפקדה, וכן באמצעות טבלאות הריבית התעריפיות של הבנק לפיקדונות, המוצגות באתר .

בנוסף, ניתן למצוא מידע בנדון בהודעות החידוש הנשלחות בדואר.

בתום תקופת הפיקדון, ככל שלא חודש עפ"י תנאיו, יועברו כספי הפיקדון לזכותכם לעו"ש התמורה.
האמור לעיל לא יחול על פיקדונות שהוחרגו בהוראות בנק ישראל הרלוונטיות.

חידוש פיקדונות המשך

  • החל מחודש יולי 2014, כספים הנמצאים בפיקדונות המשך המתחדשים כל חודש, שמקורם מפיקדונות חיסכון, ייפרעו לזכותכם לחשבון עו"ש התמורה, למעט כספים המשמשים כבטחון לאשראי, כספים מיוחדים, או כספים המתנהלים בחשבונות בעלי מידע שגוי או חסר, שימשיכו להתחדש בפיקדון ההמשך.
  • החל מחודש יולי 2014, כספים המגיעים לסיומם בפיקדונות החיסכון, יועברו לזכותכם לחשבון עו"ש התמורה, למעט כספים המשמשים כבטחון לאשראי, כספים מיוחדים, או כספים המתנהלים בחשבונות בעלי מידע שגוי או חסר, שימשיכו להתחדש בפיקדון ההמשך.