שירותים טכנולוגים לעסקים במרכנתיל

השירותים הטכנולוגיים שלנו מאפשרים לכם, לקוחותינו העסקיים לבצע פעולות ישירות מבית העסק ללא צורך להגיע לסניף. השירותים כוללים 3 תוכנות עיקריות: תוכנה לביצוע תשלומים, תיבת דואר מאובטחת, שירות קש"ב (קליטת שיקים)

שירות מב"ת (מערכת לביצוע תשלומים)

שירות מב"ת (מערכת לביצוע תשלומים)

שירות מב"ת הינו שירות ללקוח העסקי לביצוע תשלומי שכר ותשלומים שונים

תוכנת מב"ת
שירות תד"מ (תיבת דואר אלקטרוני מאובטחת)

שירות תד"מ (תיבת דואר אלקטרוני מאובטחת)

קבלת פירוט תנועות שבוצעו בחשבונותיך באמצעות תיבת דואר מאובטחת

לפרטים נוספים
שירות קש"ב - (קליטת שיקים מבית העסק)

שירות קש"ב - (קליטת שיקים מבית העסק)

קליטת שיקים (רגילים ו/או שיקים דחויים) בביתכם או בבית העסק שלכם

שירות קש"ב
מבזק בנקאי

מבזק בנקאי

במסגרת השירות תוכלו לקבל תנועות יומיות בחשבונותיכם לתיבת דואר אלקטרונית בבזק בינלאומי (בזק זהב). 

לפרטים נוספים
פקס ממוחשב

פקס ממוחשב

שירות זה מאפשר למנויים לקבל מידע על חשבונותיהם ומידע פיננסי כללי.

פקס ממוחשב

הבהרה משפטית:

  • הורדת התוכנות מאתר הבנק, למחשבו האישי של המשתמש הינה באחריות המשתמש בלבד.
  • התוכנות עומדות לרשות המשתמש באתר הבנק לצורך הורדתה כמו שהיא AS IS נכון למועד ההורדה.
  • הבנק לא יהיה אחראי כלפי המשתמש ו\או כלפי צד ג' כלשהו בגין נזקים מכל מין וסוג. בין אם הם ישירים ובין אם הם עקיפים, בין אם הם צפויים ובין אם הם בלתי צפויים, לרבות אך מבלי למעט נזקים בגין אובדן מידע או שחזור תוכנה או מידע , זמן השבתה או אובדן רווחים או הכנסה, שיגרמו או שעלולים להיגרם מחמת כל מעשה או מחדל של המשתמש בקשר עם התוכנה והורדתה באמצעות אתר הבנק.
  • על המשתמש מוטלת האחריות לדאוג לכך שוירוסים או כל גורם אחר העלול לגרום נזק למחשבו האישי לא יחדרו למחשבו האישי של המשתמש ולבנק אין ולא תהיה כל אחריות בקשר לכך.
  • מודגש בזאת, כי לבנק אין כל אחריות בכל הקשור בתוכנה, ובכלל זה, לטיב התוכנה, איכותה רמתה ותוכנה לרבות המלל בו נעשה שימוש בתוכנה, נכונות המידע המתועד בתוכנה, דיוקו והתאמתו להוראות כל דין.
  • מובהר ומודגש במפורש, כי אין בהורדת התוכנה על ידי המשתמש, מאתר הבנק למחשבו האישי משום רכישתו את זכויות הבעלות בתוכנה.