תיבת דואר מאובטחת

התאמות בנקים באמצעות תיבת דואר מאובטחת (תד"מ)

ערוץ תד"מ הוא ערוץ מהיר באמצעותו יכול הלקוח לקבל את פירוט התנועות שבוצעו בחשבונותיו באמצעות תיבת דואר מאובטחת (תד"מ).
עבור כל לקוח המבקש להשתמש בערוץ, תוגדר תיבת דואר אלקטרונית מאובטחת במחשב הבנק.
הנתונים יישלחו לתיבת הדואר שהוגדרה בתדירות חודשית או יומית את פירוט התנועות שבוצעו לשם התאמת בנקים בעסק.

איך מתחברים לשירות?

בבית הלקוח/ העסק יותקן ממשק וע"י הזדהות מתאימה יתחבר הלקוח לתיבת הדואר שברשותו וישלוף מידע מהבנק או יעביר לבנק הוראות לביצוע.
תשתית התקשורת בין הלקוח לבנק היא על גבי תשתית האינטרנט.

מה ניתן לקבל עם התחברות לתד"מ?

קבלת מידע בגין תנועות בחשבון הלקוח, הפקדות שיקים רגילים ודחויים, מידע אודות מט"ח וני"ע.

כיצד מצטרפים לשירות?

הדפס את הטופס המתאים מתוך רשימת הטפסים, מלא את הפרטים הנדרשים וחתום על הטופס בהתאם להנחיות.
אשרו ע"י עו"ד (היה וצריך אישור כזה)
גש עם הטופס המלא והחתום לסניף בו מתנהל חשבונך.
קבל מהסניף מעטפה המכילה סיסמת הזדהות לבנק.
הורדת את התוכנה מהאתר והתקן במחשבך.
הגדר את השירותים המבוקשים.

רשימת הטפסים:

 

עלות השירות: בהתאם לתעריפון הבנק

לפרטים נוספים או תמיכה טכנית ניתן לפנות למוקד היחידה לתמיכה בלקוחות ממוחשבים בטלפון 03-5153145 או במייל telem@discountbank.co.il

הבהרה משפטית

  • הורדת תוכנת מב"ת ( להלן: "התוכנה ") מאתר הבנק, למחשבו האישי של המשתמש הינה באחריות המשתמש בלבד. התוכנה עומדת לרשות המשתמש באתר הבנק לצורך הורדתה כמו שהיא AS IS נכון למועד הורדת התוכנה.
  • הבנק לא יהיה אחראי כלפי המשתמש ו\או כלפי צד ג' כלשהו בגין נזקים מכל מין וסוג. בין אם הם ישירים ובין אם הם עקיפים, בין אם הם צפויים ובין אם הם בלתי צפויים, לרבות אך מבלי למעט נזקים בגין אובדן מידע או שחזור תוכנה או מידע , זמן השבתה או אובדן רווחים או הכנסה, שיגרמו או שעלולים להיגרם מחמת כל מעשה או מחדל של המשתמש בקשר עם התוכנה והורדתה באמצעות אתר הבנק.
  • על המשתמש מוטלת האחריות לדאוג לכך שוירוסים או כל גורם אחר העלול לגרום נזק למחשבו האישי לא יחדרו למחשבו האישי של המשתמש ולבנק אין ולא תהיה כל אחריות בקשר לכך.
  • מודגש בזאת, כי לבנק אין כל אחריות בכל הקשור בתוכנה, ובכלל זה, לטיב התוכנה, איכותה רמתה ותוכנה לרבות המלל בו נעשה שימוש בתוכנה, נכונות המידע המתועד בתוכנה, דיוקו והתאמתו להוראות כל דין.
  • מובהר ומודגש במפורש, כי אין בהורדת התוכנה על ידי המשתמש, מאתר הבנק למחשבו האישי משום רכישתו את זכויות הבעלות בתוכנה.