ניהול חשבונות

שירותים בנקאיים מוניציפליים

 

ניהול חשבונות ושירותים בנקאיים המותאמים לצרכי הרשויות המקומיות
חשבון חינוך
בהתאם לדרישות חוק הרשויות המקומיות (ייעוד כספי הקצבות והגנת נכסים למטרות חינוך), התש"ס 2000.

חשבונות פיתוח
המאפשרים מעקב אחר ביצוע פרויקטים וייעוד כספי פיתוח.

חשבון סילוקין
המאפשר ניהול ההתחשבנות ההדדית בין הממשלה והרשות המקומית.

חשבונות עזר עבור פרויקטים של מפעל הפיס
המאפשרים תשלום ישיר לספקים ומעקב מלא אחר כל התשלומים שבוצעו בגין כל פרויקט.

שירותי בנק מרכז
ריכוז וגביית הכנסות עצמיות.

הוראות תשלום

מנגנון תשלומים ייחודי המותאם לצרכי רשויות מקומיות.

דוח מנג'ר
שירות מידע ניהולי לראש הרשות ולגזבר.

שרות אישי ומהיר ע"י הבנקאים המקצועיים שאתם מכירים.

בנק מרכנתיל - בנק הבית של הרשויות המקומיות, התאגידים העירוניים ותאגידי המים והביוב.