ניהול החשבון

 

 

הסכמים כלליים לפתיחת חשבונות בבנק וניהולם

לפניכם מידע וקבצים בנוגע להסכמים לפתיחת חשבונות בבנק וניהולם:

שם ההסכם הסבר אודות ההסכם ההסכם בקובץ PDF
חלק א' - תנאים כלליים לניהול חשבון עו"ש תנאים כלליים לפתיחת חשבון עו"ש בשקלים ובמט"ח ולניהולו להורדת הקובץ יש ללחוץ כאן
חלק ב' - בנקאות ישירה וערוצי תקשורת תנאים כלליים לביצוע פעולות באמצעות הערוצים הישירים השונים (אינטרנט, טלבנק, פקס, טלפון, SMS וכו') להורדת הקובץ יש ללחוץ כאן
חלק ג' - פיקדונות תנאים כלליים לפתיחת פיקדונות במט"י ובמט"ח להורדת הקובץ יש ללחוץ כאן
חלק ד' - מטבע חוץ תנאים כלליים לביצוע פעולות במט"ח (ביצוע העברות במט"ח לחו"ל, הפקדת שיקים במט"ח, ניהול חשבונות מט"ח) להורדת הקובץ יש ללחוץ כאן
חלק ה' - ניירות ערך ומכשירים פיננסיים תנאים כלליים לניהול פיקדון ני"ע וביצוע פעולות, וכן לביצוע עסקאות במכשירים פיננסיים (חוזים עתידיים, אופציות וכדומה) להורדת הקובץ יש ללחוץ כאן
חלק ו' - הלוואות ואשראי במט"י ומט"ח תנאים כלליים לקבלת אשראי (הלוואות ומסגרות אשראי במט"י ובמט"ח) להורדת הקובץ יש ללחוץ כאן
חלק ז' - כרטיס אשראי / כספומט / מידע / משוב תנאים כלליים לשימוש בכרטיסים מגנטיים שונים (כרטיסי אשראי, כרטיס משוב, כרטיס מידע) להורדת הקובץ יש ללחוץ כאן
חלק ח' - ערבויות בנקאיות תנאים כלליים לרכישת ערבויות בנקאיות להורדת הקובץ יש ללחוץ כאן
חלק ט' - סחר חוץ - אשראים דוקומנטרים תנאים כלליים לביצוע עסקאות סחר חוץ להורדת הקובץ יש ללחוץ כאן

 

טפסים נלווים לפתיחת חשבון והצטרפות לערוצים ישירים

שם הטופס הטופס בקובץ PDF
פירוט ותנאי מסלולי עמלות בחשבון עו"ש ללקוח יחיד או עסק קטן להורדת הטופס יש ללחוץ כאן
הצהרה על נהנה בחשבון פרטי להורדת הטופס יש ללחוץ כאן
הוראות בהתאם לתקנות החברות (כתבי הצבעה והודעות עמדה) להורדת הטופס יש ללחוץ כאן
בקשת הצטרפות לשירותי בנקאות ישירה (הצטרפות לשירותי הטלבנק, אינטרנט, דואר מרכנתיל, תיבת דואר מאובטחת) להורדת הטופס יש ללחוץ כאן
בקשת הצטרפות לשירות "מרכנתיל אישי" - זהו שירות קבלת מידע אודות חשבונכם בהודעת SMS לטלפון הסלולרי להורדת הטופס יש ללחוץ כאן
כתב הרשאה וייפוי כוח להורדת הטופס יש ללחוץ כאן

טפסי ערבויות

שם הטופס

הטופס בקובץ PDF

כתב ערבות מתמדת ל"כל חוב" שאינה מוגבלת בסכוםערבות שאינה "ערבות יחיד" להורדת הטופס יש ללחוץ כאן
כתב ערבות לאבטחת חוב ספציפי -ערבות אחרת שאינה "ערבות יחיד" להורדת הטופס יש ללחוץ כאן
כתב ערבות מתמדת ל"כל חוב" מוגבלת בסכום ערבות אחרת שאינה "ערבות יחיד" להורדת הטופס יש ללחוץ כאן
כתב ערבות לאבטחת חוב ספציפי -"ערבות יחיד" להורדת הטופס יש ללחוץ כאן
כתב ערבות מתמדת ל"כל חוב" מוגבלת בסכום"ערבות יחיד" להורדת הטופס יש ללחוץ כאן

מדריך להעברת פעילות וסגירת חשבון:

בקובץ ישנן הנחיות ללקוח המבקש לסגור את חשבונותיו בבנק ו/או להעביר את פעילותו.

 

מידע על שירותי הבנק ללקוחותיו

מובהר בזאת כי אין לבצע כל שינוי במסמך זה וכי במקרה של מחלוקת או סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור במסמכי הבנק או במסמכים אשר בשימוש הבנק (להלן ­ "מסמכי הבנק")- יקבע האמור במסמכי הבנק.

 

It is hereby expressly stated that no changes may be made to this document and that in the event of any disagreement and/or contradiction between the contents of this document and the contents of the document of the Bank and/or the document used by the Bank (hereinafter the Bankױs document׃), the contents of the Bankױs document will prevail.

השירות

תיאור

עלויות

חיובים על פי הרשאה ביצוע תשלומים לטובת מוטב (צד ג') כגון: עיריות, חברת חשמל, בזק, תקשורת וכד'.בשיטה זו מחייב המוטב את חשבונך בכפוף לחתימתך על טופס הרשאה לחיוב חשבון. לא נגבית עמלה בעבור הקמת ההרשאה בחשבון
 כרטיס לחיוב מיידי כרטיס המאפשר קבלת מידע על חשבונותיך בבנק וביצוע פעולות שונות באמצעות המכשירים הממוכנים ומכשירים דומים אחרים לרבות משיכת מזומנים וביצוע רכישות בבתי עסק.מותנה ביתרת זכות בגובה המשיכה/רכישה. מחויב בעלות חודשית
כרטיס למשיכת מזומנים: כספומט כרטיס המאפשר ביצוע פעולות שונות באמצעות המכשירים הממוכנים ומכשירים דומים אחרים לרבות משיכת מזומנים וקבלת מידע לגבי חשבונותיך בבנק. הכרטיס ניתןללא עלות
כרטיס מידע כרטיס לקבלת מידע באמצעות מכשירי המשוב הממוכנים המוצבים בסניפי הבנק  הכרטיס ניתןללא עלות
אחזור מידע באמצעות עמדת שירות:משוב שליפת מידע מגוון לגבי הפעילות בחשבון  על מקצת השירותים נגבית עמלה בכפוף לתנאי החשבון
מנוי לקבלת מידע ולביצוע פעולות מסויימות באמצעות האינטרנט שליפת מידע מגוון לגבי הפעילות בחשבון, וכן ביצוע פעולות מסוימות בהתאם לנסיבות העניין ולתנאי ניהול החשבון  מרבית המידע ניתן לשליפה ללא עלות, ביצוע פעולות בערוצים אלה עשויות להיות כרוכות בעמלת ערוץ ישיר ובהתאם לתנאי החשבון