חיסכון והשקעות

מיסוי ניירות ערך

החוק לשינוי נטל המס:

 • בשנת 2014 שיעור מס החברות עלה ל- 26.5%.
 • שיעורי המס ליחיד מריבית, דיבידנד ורווח הון ראלי מניירות ערך סחירים הינו 25%.
 • שיעור המס ליחיד מניירות ערך סחירים לא צמודים הינו 15%

קיזוז הפסקים

בעקבות תיקון לתקנות מס הכנסה, החל מיום 1.1.2012 ניתן לקזז באמצעות הבנק הפסדים
מניירות ערך כנגד רווחים מניירות ערך ומעסקאות עתידיות שנוצרו באותה שנה,
גם כאשר הרווחים נוצרו בחודשים שקדמו ליצירת ההפסדים.
באופן זה, הפסד שנוצר בחודש יוני יוכל להתקזז כנגד רווח שנוצר בחודש אפריל, באותה שנת מס.

ביטול פטור לתושבי חוץ על אג"ח ממשלתי קצר ומק"מ

בוטל הפטור לתושבי חוץ (יחיד וחברה) על אג"ח ממשלתי ומק"מ הרשומים למסחר בבורסה בישראל ושהמועד לפדיונם אינו עולה על 13 חודשים מלאים מיום הנפקתם, באופן הבא:
החל מ-7.7.2011 בוטל הפטור על ריבית, דמי ניכיון והפרשי הצמדה.
החל מ-16.12.2011 בוטל הפטור על רווחי הון ממכירת ניירות הערך כאמור ומעסקה עתידית
שנכס הבסיס שלה, במישרין או בעקיפין, הינו אג"ח ממשלתי או מק"מ כאמור.

שיעורי המס שיחולו:

תושב חוץ שהינו יחיד

על נייר ערך צמוד – ינוכה מס במקור של 25% בשנת 2013. 
על נייר ערך לא צמוד – ינוכה מס במקור של 15% בשנת 2013. 

תושב חוץ שהינו חברה   

ינוכה מס במקור בשיעור של מס חברות 25% בשנת 2013.

אג"ח ממשלתי, מק"מ ועסקה עתידית כאמור, שירכשו החל מיום 17.12.2013

יהיו פטורים ממס רווח הון בידי תושב חוץ.

שינוי סיווג של קרן נאמנות - תיקון 180 לפקודת מס הכנסה

 •  קרן חייבת- קרן שהכנסותיה ורווחיה חייבים במס ברמת הקרן.
 • קרן פטורה- קרן שהכנסותיה ורווחיה פטורים במס ברמת הקרן.

התיקון התקבל בינואר 2011 ומאפשר למנהל הקרן להפוך קרן חייבת לקרן פטורה באמצעות הגשת הודעה על שינוי סיווג.
ביום האחרון של שנת המס תבוצע מכירה רעיונית של נכסי הקרן וישולם מס על ידי מנהל הקרן.

מהי ההשפעה על נייר הערך המוחזק בידי הלקוח?

 • לנייר הערך ינתן יום רכישה חדש (זהו היום האחרון של שנת המס שבה הוגשה הודעת מנהל הקרן על שינוי סיווג.)
 • לנייר הערך תינתן עלות חדשה (המחיר המקורי ביום הרכישה החדש).

עולה חדש ותושב חוזר ותיק - תיקון 168 לפקודת מס הכנסה

בהתאם לתיקון 168 לפקודת מס הכנסה נקבעו פטורים ממס הכנסה ומדיווח על הכנסותיהם מחוץ לישראל של "תושב ישראל לראשונה" ושל "תושב חוזר ותיק" (להלן יקראו שניהם "יחיד מוטב").

על מי חל התיקון?

 • עולה חדש לראשונה ותושב חוזר ותיק.
 • תושב חוזר ותיק – יחיד ששב והיה לתושב ישראל לאחר שהיה תושב חוץ במשך עשר שנים רצופות לפחות.
 • יחיד שחזר ארצה בשנים 2009 – 2007 יחשב כתושב חוזר ותיק אם היה תושב חוץ במשך חמש שנים רצופות

על מה יחול הפטור?

 • הפטור חל על הכנסותיו של יחיד מוטב שהופקו או נצמחו מחוץ לישראל מיום 1.1.07 ואילך.

מהן ההטבות המס החדשות אשר ינוהלו ע"י המוסד הכספי?

 • פטור ממס על רווח הון ממכירת נכסים מחוץ לישראל.
 • פטור ממס על הכנסות ריבית ודיבידנד שמקורם בנכסים מחוץ לישראל.

מהי שנת הסתגלות?

 • ע"פ הודעתו של יחיד מוטב לא יראו בו תושב ישראל למשך שנה מיום עלייתו או חזרתו לישראל ובאותה שנה יחשב תושב חוץ לכל דבר ועניין.

מהו תוקף הפטור?

 • תוקף הפטור הינו ל-10 שנים מיום שינוי התושבות. שנת ההסתגלות תיכלל במניין 10 שנות הזכאות לפטור

 

* המידע הינו חלקי בלבד ואינו מהווה ייעוץ בתחום המס.

לקביעת פגישה עם יועץ השקעות בבנק מרכנתיל לחצו כאן

לתיאום פגישה עם יועץ השקעות התקשרו כעת 5600*