מסמכים להצגה בפתיחת חשבון

מסמכים להצגה בפתיחת חשבון

להלן המסמכים איתם צריך להגיע לסניף לצורך פתיחת חשבון:

 

לקוח

מסמכים נדרשים לפתיחת חשבון

לקוח פרטי מעל 18

תעודת זהות + ספח

עוסק מורשה

  • תעודת זהות + ספח

  • אישור על רישום העסק לפי סיווג

  • ככל שהלקוח רוצה שהחשבון יהיה על שם העסק ולא על שמו הפרטי, אז נדרש להציג בנוסף את אחד מבין המסמכים הבאים, שיעיד על שם העסק: 

    1. תעודת עוסק מורשה

    2. אישור רו"ח או עו"ד, המופנה לבנק, שאכן הלקוח מנהל עסקים תחת שם העסק בו מבקשים לעשות שימוש

    3. תעודת רישיון עסק שהונפק ע"י הרשות המקומית עפ"י חוק רישוי עסקים, תשכ"ח – 1968 כשבתעודה רשום שם העסק בו מבקשים לעשות שימוש.

קטין עד גיל 14

אין לפתוח עו"ש, אלא חשבון לצורך השקעה בלבד.
פתיחת החשבון על שם הקטין תתאפשר לבקשת קרוב משפחה (אב/אם/סב/סבתא) שיצטייד בתעודת הזהות ובספח שברשותו. ככל שהקטין אינו מופיע בספח התעודה (סבי הקטין), תוצג בנוסף תעודת זהות וספח תעודה שבה מופיעים פרטי הקטין (אין חובה כי בעל התעודה, מי מהורי הקטין, יהיה נוכח במעמד הפתיחה).

קטין בגיל 14-16

הלקוח יגיע מצויד בתמונת פספורט עדכנית שלו ובליווי לפחות אחד מנציגיו (הורה/הורים ו/או אפוטרופוס/ים כדין של קטין), אשר יצטייד בתעודת זהות ובספח התעודה, בה יופיעו פרטי הקטין.

קטין בגיל 16-18

תעודת זהות + ספח

עולה חדש

תעודת זהות + ספח ותעודת עולה. ככל שטרם הונפקה תעודת זהות ולא חלפו 30 ימים מעת הונפקה תעודת העולה, ניתן להציג את תעודת העולה בלבד.

לקוח בחדלות פירעון

יש להגיע לסניף עם אישור נאמן לפתיחת חשבון.

לקוח עיוור

תעודת עיוור

נשים עם תעודת זהות ללא תמונה

תעודת זהות עם תמונה + ספח לקרוב משפחה (בעל / אב / אם).

 

טפסים והסכמים לפתיחת חשבון וניהולו