חוק שירותי תשלום

דף הסבר ללקוחות

עם קבלת כרטיסך, ברצוננו להביא לידיעתך את עיקרי חוק כרטיסי חיוב השתמ"ו - 1986 ותקנותיו.

נבקשך לקרוא הסבר זה בעיון רב.

 • מסירת הודעה אל אובדן או גניבה או על שימוש לרעה

  הודעת הלקוח על אובדן, גניבה, או שימוש לרעה בכרטיסו ע"י אדם אחר, שאינו זכאי לכך (להלן "שימוש לרעה") חשובה הן ללקוח והן לבנק, ומטרתה לצמצם את הנזק לשני הצדדים. על הלקוח מוטלת החובה להודיע על מקרים כאלה בהקדם האפשרי. הלקוח יודיע מיד על כך בעל פה, או בטלפון, או בפקס, או בכל דרך אחרת, כפי שהבנק יודיע מעת לעת (להלן "ההודעה"). ההודעה תמסר לסניף של הבנק, או לחברת דיינרס קלוב לישראל בע"מ (לכרטיסי דיינרס), לחברת כרטיסי אשראי לישראל בע"מ (לכרטיסי "ויזה" ו"מאסטרכארד") (להלן "החברה"), או באמצעות הטלפונים שמספריהם רשומים על מכשירי הכספומט באותה עת או בכתובות למסירת הודעות המפורטות בסעיף ח' להלן. במקרה של אובדן הכרטיס או גניבתו מחוץ לישראל - יש להודיע לאחד מסניפי הבנק בחו"ל, או לכל בנק בחו"ל המכבד את כרטיסי האשראי הללו.

 • אחריות במקרה של שימוש לרעה

  1. אחריות הלקוח לשימוש לרעה, שנעשה לפני מסירת ההודעה, תהיה לפי הסכום הנמוך מבין שני אלה: - סכום קבוע של 75 שקלים חדשים, בתוספת של 30 שקלים חדשים לכל יום או חלק של יום, שעבר בין המועד שבו נודע למחזיק בכרטיס על גניבת הכרטיס או אובדנו או על השימוש לרעה בו, עד מועד מסירת ההודעה. על אף האמור לעיל, אם ההודעה נמסרה תוך 30 יום מיום שנעשה לראשונה שימוש לרעה, לא תהיה אחריות הלקוח מעבר לסכום של 450 ש"ח. - סכום העסקאות והמשיכות שבוצעו בפועל.
  2. הלקוח ישא במלוא האחריות כאשר: - הוא מסר את הכרטיס לאדם אחר שלא בנסיבות סבירות, למטרת שמירה בלבד (למשל: אם מסר גם את הקוד הסודי) אולם הלקוח לא יהיה אחראי לשימוש לרעה שנעשה אחרי שכרטיס שנמסר לאחר אבד לאותו אדם או נגנב ממנו.
  - השימוש נעשה בידיעת הלקוח.
  - אם הלקוח פעל בכוונת מרמה.

 • סיוע בהחזרת הכרטיס במקרה של אובדן או גניבה

  על הלקוח מוטלת חובה למסור את כל הפרטים הידועים לו על נסיבות המקרה, ולנקוט צעדים סבירים כדי לסייע לבנק להחזיר לבנק את הכרטיס. אם הלקוח לא יפעל בהתאם - הוא עלול לשאת בפיצוי לבנק עד סך 2,500 ש"ח.

 • השימוש בכרטיסים הכרטיסים השונים מדורגים כך שכל אחד כולל את התכונות של זה שלפניו, לפי הסדר הבא

  הכרטיסים השונים מדורגים כך שכל אחד כולל את התכונות של זה שלפניו, לפי הסדר הבא:
  1. כרטיס מידע - מאפשר קבלת מידע ב"משוב דיסקונט" על יתרות ותנועות בחשבונות השונים של הלקוח.
  2. כרטיס משוב - מאפשר גם ביצוע פעולות כספיות ב"משוב דיסקונט" והפקדות במכשיר הכספומט.
  3. כרטיס כספומט - מאפשר גם משיכת כספים ממכשירים וביצוע פעולות שונות, כמו: הפקדה והוראות אחרות.
  4. כרטיס אשראי מקומי - מאפשר גם ביצוע קניות בבתי עסק בארץ, באמצעות שובר או קופה אלקטרונית או כל דרך אחרת.
  5. כרטיס אשראי בינ"ל - בנוסף לנ"ל - מאפשר ביצוע קניות בבתי עסק ומשיכת מזומנים בחו"ל בהתאם ובכפוף להוראות הפיקוח של מט"ח הנהוגות בישראל מפעם לפעם.
  כרטיס נטען - כולל רק את התכונות הבאות:מאפשר משיכת כספים ממכשירים וביצוע קניות בבתי עסק בארץ (למעט בתי עסק מסוימים) זאת במגבלת הסכום הצבור בכרטיס.
  כמו כן, ניתן לקבל בכספומט מידע על הסכום הצבור בכרטיס.
  הערה: ניתן לקבל את כרטיס האשראי ללא הקוד הסודי.

 • שמירת הקוד הסודי

  הקוד הסודי הוא המפתח העיקרי לקבלת שירותים, כמו: משיכת מזומנים, מידע וכו' לכן, יש לשמור על מספר זה כך, שלא יגיע לידיעת הזולת, לכן - אין לרשום אותו על גבי הכרטיס או בצמוד לו, בספר הטלפונים ובמקומות אחרים שניתן בקלות לחשפו ולגלותו. רצוי לזכור אותו בע"פ בלבד ולהשמיד את מעטפת הקוד הסודי.

 • החזרת הכרטיס

  לקוח המודיע על סיום החוזה המאפשר לו שימוש בכרטיס יחזיר את הכרטיס לידי הבנק ויחתום על טופס לביטול הכרטיס.

 • שימוש בכרטיס אשראי ללא כיסוי

  לידיעתך, החוק החדש קובע כי שימושים שנעשו בכרטיס אשראי על ידי לקוח, או בידיעתו והגורמים לחריגה כספית בחשבונו ללא היתר מהבנק - מהווים עבירה פלילית, מקרה כזה - דינו מאסר שנה או קנס כספי.

הכתובות למסירת הודעות כנ"ל הן:

 • כתובת הבנק, לרבות הסניפים. - חב' כרטיסי אשראי לישראל בע"מ, תפוצות ישראל 13, גבעתיים. טל' 03-5723666
 • חב' דיינרס קלוב ישראל בע"מ, תפוצות ישראל 13, גבעתיים. טל' 03-5723666
 • Europay International SA, Chaussée de Terwren, 1984 B-1410, Belgaum

בברכה, 

בנק מרכנתיל דיסקונט לישראל בע"מ