פסיקות משפטיות

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה בבקשה לאישור תובענה כייצוגית

(ת"צ 7307-01-14 שיאי אופיר השקעות בע"מ נגד בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ)

בהתאם להוראות סעיף 25(א)(4) לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 (להלן - "החוק"), מובא בזאת לידיעת הציבור, כי ביום 15.1.19 ניתן פסק דין על ידי בית המשפט המחוזי בתל-אביב – יפו (להלן - "בית המשפט") המאשר את הסדר הפשרה (להלן: "הסדר הפשרה") שגובש במסגרת הליך בקשה לאישור תובענה כייצוגית שמתברר בת"צ 7307-01-14 הנ"ל (להלן: "בקשת האישור"). 

1. בקשת האישור הוגשה על ידי שיאי אופיר השקעות בע"מ (להלן - "המבקשת") כנגד בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ (להלן: "הבנק" או "המשיב"). 

2. טענות המבקשת עניינן בריבית על מסגרת האשראי בה חויבו לקוחות המשיב. לפי הטענה, בין השנים 2007-2009 העלה המשיב מספר פעמים את הריבית על מסגרות האשראי של לקוחותיו, ובמדויק יותר את מרכיב "תוספת הסיכון" בה, וזאת כביכול בניגוד להוראות הדין ותוך הפרת ההסכם עם המבקשת וחברי הקבוצה, שכן המשיב העלה את הריבית במהלכם של רבעונים קלנדריים, ולא בסופם. עוד נטען, כי לגבי ההעלאה שבוצעה ביום 2.1.09 לא נשלחה אליה הודעה על ידי הבנק, וכי בהודעות האישיות שנשלחו אליה בנוגע ליתר ההעלאות, לא צוינה הריבית הכוללת החדשה, לאחר העלאה, וזאת כביכול בניגוד להוראת סעיף 2(ג) לכללי הבנקאות (שירות ללקוח) (גילוי נאות ומסירת מסמכים), התשנ"ב-1992.

3. קבוצת התובעים המיוצגים - כל לקוחות הבנק, בעלי הסכם מסגרת אשראי המתחדש על בסיס רבעוני, אשר בין השנים 2007 עד 2013 חויבו בריבית, בגין ניצול מסגרת אשראי, בשיעור העולה על המוסכם עימם, בהסכם מסגרת האשראי האחרון עליו חתמו עם הבנק (להלן - "חברי הקבוצה").

4. עיקרי הסדר הפשרה - בהתאם להסדר הפשרה אשר קיבל תוקף של פסק דין, לצרכי פשרה בלבד, בכפוף לקיומו של מעשה בית דין כמפורט להלן, ומבלי שהדבר יהווה הודאה מצדו בדבר קיומה של חובה לעשות כן, מסכים המשיב, בכפוף לסילוק מלא, סופי ומוחלט של כל הטענות הנטענות בבקשת האישור ובתובענה, לפעול, כדלקמן: 

(א) המשיב ישלם פיצוי לחברי הקבוצה (כהגדרתה לעיל) בסך סופי וכולל של 3,200,000 ₪ (להלן: "סכום הפשרה"), וזאת בגין העלאת הריבית שבוצעה ביום 2.1.09, כמוסבר בהסדר הפשרה. סכום הפשרה הינו סופי ומוחלט, ובשום מקרה המשיב לא ישלם סכום גבוה יותר, גם אם יתברר בעת ביצוע התשלום בפועל כי הסכום עולה על הסך הנ"ל.

כך, הבנק ישיב לכל אחד מן הלקוחות שניהל ברבעון הראשון לשנת 2009 חשבון המשתייך לאחת מקבוצות החשבונות הבאות: עו"ש עסקי, עו"ש מסחרי, עו"ש פרטי ועו"ש מקבלי משכורת, סכום השווה למכפלת שיעור העלאת הריבית שהוחל על חשבונם ביום 2.1.2009 בסכום הריבית ששילמו בפועל בחשבון בגין הרבעון הראשון לשנת 2009, בניכוי שיעור של 17.9% (להלן בהתאמה: "הלקוחות הזכאים" ו-"סכום ההחזר האישי"), וזאת עד לסכום הפשרה בלבד. אופן תשלום סכום ההחזר האישי, יהיה כדלקמן:

(1) ללקוחות הזכאים אשר מנהלים גם כיום את חשבונם בבנק - ישולם סכום ההחזר האישי ישירות לחשבון הבנק שלהם וזאת עד "מועד התשלום" כהגדרתו להלן; (2) ללקוחות הזכאים אשר נכון למועד התשלום חשבונם בו בוצעה העלאת הריבית סגור – הבנק ישלם את סכום ההחזר האישי ללקוחות הזכאים כאמור, אשר יגישו בתוך 45 ימים ממועד פרסום מודעה זאת דרישה לתשלום בכתב לסניף בו נוהל חשבונם, וימצאו זכאים. התשלום יבוצע בתוך 90 ימים מהמועד האחרון להגשת דרישת התשלום בכתב (להלן: "מועד התשלום"), וזאת באמצעות שליחת המחאה בנקאית לא סחירה בתוקף ל-60 ימים לכתובת הדואר שימסור הלקוח לפי בקשתו בכתב. מוסכם כי הבנק יהיה רשאי לדרוש, לפי שיקול דעתו, מהלקוחות שיגישו דרישה לתשלום כאמור, אסמכתא נוספת לדרישת התשלום, לצורך הבטחת זיהוי הלקוח הפונה ו/או לצורך הבטחת העברת התשלום ליעדו. לקוח שנדרש להמציא את האסמכתא כאמור, יצטרך להמציאה בדרך בה קבע הבנק, בתוך 30 ימים ממועד הפניה אליו בדרישה כאמור. הבנק יהיה פטור מתשלום ללקוח שנדרש להמציא אסמכתא ולא המציאה; בהתאם להסדר הפשרה, הבנק יישלח מכתבים אישיים ללקוחות הזכאים כאמור, אשר סכום ההחזר האישי לו יימצאו זכאים עולה על 40 ₪, לכתובת הדואר כפי שהיא רשומה בספרי הבנק בקשר לאותו חשבון, ובו יידע את הלקוחות בדבר זכאותם לקבל את סכום ההחזר האישי בכפוף לפנייתם לבנק כמוסבר לעיל; (3) על אף האמור בס"ק 2 לעיל, הלקוחות הזכאים אשר נכון למועד התשלום חשבונם בו בוצעה העלאת הריבית סגור וסכום ההחזר לו יימצאו זכאים אינו עולה על 20 ₪ (כולל), לא יקבלו את סכום ההחזר האישי בפועל. סכום ההחזר האישי שאמור היה להיות משולם להם יועבר ויתווסף לסכום התמורה כמוסבר להלן; (4) ככל שיהיו לקוחות שלא אותרו ו/או שלא דרשו את הסכומים ו/או שלא שולם להם חלקם בסכום הפשרה, ובכלל זה משום שסכום ההחזר האישי לו הם זכאים אינו עולה על 20 ₪ (כולל), תחולנה ההוראות הבאות: מלוא ההפרש בין סכום הפשרה לבין סך סכומי ההחזר האישי ששולמו בפועל ללקוחות הזכאים כאמור בס"ק 1-3 לעיל, יועבר כסעד לטובת הציבור בהתאם להוראות סעיף 20(ג) לחוק תובענות ייצוגיות, ויועבר בהתאם להוראות סעיף 20(ג)(2) לחוק ל"קרן לניהול ולחלוקת כספים הנפסקים כסעד מכוח סעיף 20(א)(3) ו-(ג)(2)" (להלן: "הקרן"), כאמור בסעיף 27א לחוק.

(ב) בנוסף, מתחייב המשיב, כי הודעות שיישלחו בעתיד, ככל שיישלחו, ואין בכך כדי להקים חובה כאמור, בנוגע להעלאות ריבית יכללו גם את הריבית הכוללת החדשה, לאחר ההעלאה, כאשר מובהר ומודגש, כי אין בהתחייבות זאת כדי להטיל על המשיב חובה כלשהי לשלוח הודעות אישיות, מעבר לקבוע בהוראות הדין.

5. עיקרי פסק הדין - בפסק הדין נקבע, כי הסדר הפשרה משקף את חלוקת הסיכונים והסיכויים של כל אחד מהצדדים, וכי הסדר הפשרה שהתהווה במסגרת גישור, הינו ראוי סביר והוגן, הן באשר לסכומי הפיצוי שנקבעו והן באשר לאופן ביצוע ההשבה. סכום הפשרה מתמקד בהעלאת הריבית מיום 2.1.2009 ולא ביתר העלאות הריבית, לגביהן קיבלו חברי הקבוצה הודעות אישיות וזאת בהתאם להערכת הסיכויים והסיכונים של הצדדים והמגשר. בהתאם לכך, סכום הפשרה משקף כמעט במלואו את סכום הסעדים הממוניים שחברי הקבוצה היו עשויים לזכות בהם אילו התובענה הייתה מתקבלת במלואה. 

6. יצוין, כי לא הוגשו התנגדויות כלשהן להסדר הפשרה, ורשויות המדינה אליהן הופנה הסדר הפשרה אף הן לא הביעו התנגדות לאישורו, ועניינים שביקשו לתקן ולחדד יושמו ותוקנו בהסדר בהתאם להמלצת בית המשפט. בהתאם לפסק הדין, אין צורך במינוי בודק.

7. מובא בזאת לידיעה, כי עם אישור הסדר הפשרה על ידי בית המשפט ומתן תוקף של פסק דין להסדר הפשרה, מהווה הדבר סילוק סופי ומוחלט של זכויות המבקשת וחברי הקבוצה המיוצגת כהגדרתה לעיל בגין כלל העילות והסעדים שפורטו בבקשה לאישור והתשובה לתגובה בקשר עם העלאות הריבית בתקופה הרלוונטית, ובכלל זה הפרת הסכם ו/או הטעיה ו/או אי גילוי פרט מהותי ו/או הפרת חובה חקוקה ו/או עילה מכוח כלל 2(ג) לכללי גילוי נאות ו/או עשיית עושר ולא במשפט, ויהווה מעשה בית דין סופי ומוחלט כלפי כל חברי הקבוצה הנ"ל בכל העילות והסעדים הנובעים מבקשת האישור.

8. הסדר הפשרה עומד לעיון הקבוצה המיוצגת בפנקס התובענות הייצוגיות, במזכירות בית המשפט המחוזי בתל אביב וכן באתר האינטרנט של הבנק.

9. האמור לעיל מהווה תמצית בלבד של הסדר הפשרה. הנוסח המלא של הסדר הפשרה (על נספחיו) הוא המחייב. בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסדר הפשרה לבין האמור במודעה זו, יקבעו ההוראות שבהסדר הפשרה.

10. הודעה זאת מתפרסמת בהתאם להחלטתו של בית המשפט המחוזי בתל-אביב (כב' השופט רחמים כהן).

איתי גזית, עו"ד                                                                                                                      עמית פולק מטלון ושות', עורכי דין

ב"כ קבוצת התובעים שרון לובצקי הס, עו"ד                                                                              ב"כ המשיב, בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ

 לקובץ הפשרה לחצו כאן  לקובץ הפשרה הנגיש לחצו כאן