פרעונות מוקדמים של הלוואה שלא לדיור

 דף הסבר ללווה בדבר פירעון מוקדם של הלוואות

 

 נוסחא לחישוב עמלת הפרשי היוון

* אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל