חוק שירותי תשלום

עדכון חוברת "תנאים כלליים" לפתיחת חשבון בבנק וניהולם

החוברת עודכנה והוראותיה יחולו על כלל לקוחות הבנק מיום 25.8.2022

לנוחיותך, מצורפים:

חוברת "תנאים כלליים" המעודכנת
הודעה ללקוחות על העדכון ופירוט כללי של השינויים
תיאור תמציתי של עיקרי תנאי החוברת לעניין מתן שירותי תשלום