פירעון שיקים בחוק צמצום השימוש במזומן

חוק צמצום השימוש במזומן

החל מה- 1/7/19 נכנס לתוקפו החלק הרלבנטי לפירעון שיקים בחוק צמצום השימוש במזומן.

יש להקפיד על שימוש בשיקים בהתאם לכללים הבאים: 

 • שם המוטב יופיע בחזית השיק וחתימתו בגב שיק בכל סכום.
   
 • הנחיות לגבי שיקים מעל סכום של 10,000 ₪ (רלוונטי רק לשיק מוסב): 
  - הסבת שיק מותרת פעם אחת בלבד, אלא אם מדובר בהסבה נוספת של שיק לידי תאגיד בנקאי, או לידי נותני שירות פיקדון ואשראי.
  - ניתן לבצע הסבה שלישית במקרה של הסבה מגוף פיננסי מפוקח אחד, לגוף פיננסי מפוקח אחר.
  - יש להקפיד ששם המסב, מספר הזהות, והחתימה שלו יופיעו בגב השיק.
  - יש לוודא ששם הנסב מופיע בגב השיק.

מבנה השיק: 

 • החל מ- 1 ביולי 2019, הבנק ינפיק שיקים במבנה החדש.
   
 • לגבי שיקים שיודפסו עצמאית על ידך בבית דפוס חיצוני, יש להקפיד על המבנה החדש (שפורסם ע"י בנק ישראל במרץ 2019 "תקן 501"), כולל מסירת שיק לדוגמא לאישור הסניף.

דוגמת מבנה חזית שיק אחיד (לכלל סוגי השיקים) 

 

דוגמת גב השיק לשיקים סחירים

הגדרות ומונחים: 

 • "מסב" – המוטב שהעביר את הצ'ק למישהו אחר (פרטי או עוסק).

 • "נסב" – מי שלטובתו הוסב הצ'ק.

 • "גוף פיננסי מפוקח" – הינו אחד מהר"מ: תאגיד בנקאי; בנק הדואר; בעל רישיון למתן אשראי או בעל רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי, העוסק בניכיון צ'קים, שטרי חליפין ושטרי חוב; בעל רישיון למתן שירות בנכס פיננסי; מוסד לגמילות חסדים.