הלוואות ומשכנתאות

ביטול שיעבודים

הסבר בנוגע למחיקת שעבודים

  1. במקרה בו לקוח הבנק פרע, באמצעותו ולא באמצעות ערב, את כל חיוביו שלהבטחתם נוצרו שעבודים מסוג משכנתא או משכון לטובת הבנק (להלן: "השעבוד" או "השעבודים", לפי העניין), הבנק יפעל ככל הנדרש לצורך ביטול השעבודים שנרשמו לטובתו להבטחת חיובים אלו, ויוודא שאכן יינקטו על ידו הפעולות לצורך מחיקת השעבוד. 
    היה השעבוד משכנתא או משכון רשום, הבנק ישלח, תוך 30 ימים מיום סילוק מלוא התחייבויותיו של הלקוח כלפי הבנק, הודעה על מחיקת השעבודים למרשמים הרלבנטיים.
  1. הבנק רשאי, לפי שיקול דעתו, להיעתר לבקשה מצד לקוח ולשלוח את מסמכי מחיקת השעבוד ללקוח או למי מטעמו, או למוסרם לידי מי מהם בסניף הבנק. במצב דברים זה, מסמכי השעבוד לא ישלחו על ידי הבנק למרשם הרלבנטי.
     
  2. היה ומדובר בגרירת השעבוד לנכס אחר, הבנק יאפשר מחיקה של השעבוד הקיים. לשם כך הבנק ימסור את כל המסמכים הנדרשים לצורך מחיקת השעבוד, ללקוח או למי מטעמו, וכן טופס הסבר אשר יפנה למרשם הרלבנטי.

למידע נוסף בנושא מחיקת שעבודים ניתן לפנות לרכז המטפל בסניף הבנק או לרכז הבטוחות, בטלפון מס' 076-8044431

קישורים שימושיים:

אתר שרת התשלומים הממשלתי

אתר רשם המשכונות

לשכת רישום המקרקעין

אתר רשות מקרקעי ישראל